top of page
Scuba Divers Deep Sea

Slovakia

Slovakia flag

Stefan - Aksachystázískaťcertifikátvpotápaníaleboste pripravenína zvýšenie vašejcertifikácienapokročilejšiuúroveň,smetou pravouvoľbouprevaše potápačskévzdelávanie.

Stefan - ITDA Slovakia Description: popis: If you’re getting ready to get certified in scuba diving or you are ready to upgrade your certification to a more advanced level, we are the right choice for your scuba education. 

Link to ITDA Slovakia for fast certification processing... 

Admin Takes just 5 minutes Online

Odkaz na ITDA Slovakia pre rýchle spracovanie certifikácie...

Admin Zaberie len 5 minút Online

underwater video

Ak sachystá získať certifikát v potápaní alebo ste pripravení na zvýšenie vašej certifikácie na pokročilejšiu úroveň, sme tou pravou voľbou pre vaše potápačské vzdelávanie.

Training partner logo

We are an experienced dive center teaching sports and technical diving. You can be confident with our training techniques and teaching methods. Diving is not only our business but also our passion. You will find learning from us a whole lot more fun.

Smeskúsené potápačské centrum a vyučujeme športové, technické a jaskynné potápanie. Môžete si byť stí s našimi vzdelávacími technikami a metódami výučby. Potápanie nie je len naša práca, ale aj naša vášeň. Pri našom výcviku zažijete oveľa väčšiu zábavu.

Nitrox Divers
Buoyancy Skills exercise

Our instructors handle only small groups of students in scuba diving class, because developing skills when it comes to scuba diving is essential for your safety, so we don’t skimp here. If you feel you won’t get enough one on one time with the instructor to really master diving skills, then we can offer you different class approach to take!  
Naši inštruktori spracujú iba s malými skupinami študentov v našich kurzoch potápania, pretože rozvoj zručností, pokiaľ ide o potápanie je dôležité pre Vašu bezpečnosť, takže tu nešetríme. Ak máte pocit, že nebudete mať dostatok času jeden na jedného s inštruktorom aby ste naozaj zvládli potápačské zručnosti, potom Vám môžeme ponúknuť iný prístup a spôsob výučby!

Snorkeling is a good way to have more fun with your diving, especially during surface intervals. Our diving instructors will teach you snorkeling techniques that will boost your confidence in the water and make your overall diving experience more enjoyable.
Šnorchlovanie je dobrý spôsob, ako mať viac zábavy s vaším potápaním a to najmä v povrchových intervaloch. Naši inštruktori potápania vás naučí šnorchlovacie techniky, ktoré podporia Vašu dôveru vo vode a doplnia váš celkový zážitok s potápania, ktorý bude zábavnejší.

Scuba instructors who certify our courses hold high standards or require the kind of skill mastery needed to really be safe in the water. A diving instructor sometime holds some students back if they haven’t mastered the necessary skills for safety and efficiency in the water and propose extended training program.
Potápačsky inštruktori, ktorí certifikujú naše kurzy dodržujú vysoký štandard, ale vyžadujú zvládnutie určitých zručnosti potrebných k bezpečnému pobytu vo vode. Inštruktor potápania niekedy vyžaduje od niektorých študentov viac opakovaní cvikov, ak nezvládajú zručnosti nevyhnutné pre bezpečný a efektívny pobyt vo vode a v prípade potreby vám navrhnú rozšírený vzdelávací program.

Scuba Cylinders

Scuba-diving is a great sport, but it can be a little scary. Finding an experienced scuba instructor who can teach you essential skills and build your confidence with scuba diving is the best way to get started and you are in the right place. Potápanie je skvelý šport, ale niekedy môže byť trocha desivý. Vyhľadajte skúseného inštruktora potápania, ktorý vás môže naučiť základné zručnosti a bude budovať dôveru v potápaní, čo je najlepší spôsob, ako by ste mali začať a preto ste na správnom mieste.

SaMZ, s.r.o.
Mierová 183
821 05 Bratislava

Tel. č. : 0940 815 366

Slovakia flag
bottom of page